Distances līgums

Šajā interneta vietnē www.apkartcesim.lv piedāvāto preču un pakalpojumu pārdevējs biedrība "Sporta klubs Ašais”, reģistrācijas numurs 50008134741, juridiskā adrese Drabešu muižas pils, Drabeši, LV-4101, Latvija, konts LV51HABA0551024210299 AS Swedbank, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un fiziska vai juridiska persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces un izpildīt pakalpojumus, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu Interneta veikalā un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču vai pakalpojumu pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču vai pakalpojumu veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu, lietojot interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina pakalpojuma izpildi atbilstoši pakalpojuma aprakstam. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad ir beidzies pakalpojuma izpildes termiņš un Pircējs saņēmis aprakstā paredzēto pakalpojumu.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi līdz Pircēja izvēlētajam piegādes sniedzējam 3 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci. Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā, bet tiks iekļauta rēķinā.

Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preci un nenodrošināt pakalpojumu, ja Pircējs nav veicis apmaksu.

Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ vai pakalpojuma sniegšanas ierobežojumu dēļ, Pārdevējs informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci vai pakalpojumu.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā kopš  preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

·        pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

·        pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

·        Pircējs ir atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu.

Balstoties uz Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties šeit.

Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis preču un pakalpojumu pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.  

Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdi, kas izriet no šī Līguma, izskatāmi miermīlīgā ceļā, Pircējam un Pārdevējam vienojoties. Ja vienošanās nav iespējama, tad - Latvijas Republikas tiesību aizsardzības iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.